O projekcie

Program Erasmus+

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064996

01.12.2019 – 30.09.2022

PROMOTOR:

Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL

PARTNERZY:

Technische Universität Darmstadt, DE

Polish Association of Building Managers, PL

Universitat Politècnica de València, ES

Association of Building Surveyors and Construction Experts, IE

Korporacja RADEX S.A., PL

 

STRESZCZENIE:

Projekt odnosi się do priorytetów związanych z sektorem kształcenia i szkoleń zawodowych, zakłada on poprawę szkoleń i materiałów dydaktycznych w dziedzinie zarządzania w budownictwie. Projekt odnosi się także do priorytetów horyzontalnych poprzez uproszczenie systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych menedżerów budowlanych

Poprawa systemu edukacji personelu sektora budowlanego jest kluczowa, aby budownictwo mogło być zrównoważone oraz efektywne. Ze względu na rozwarstwienie ekonomiczne w UE istnieje zjawisko migracji inżynierów i menedżerów budowlanych w obrębie UE. Należy zapewnić im zunifikowany system kwalifikacji, rozpoznawania i certyfikacji umiejętności na terenie całej Unii.

Projekt zakłada powstanie sześciu nowych podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego. Podręczniki powstaną w czterech językach (polski, angielski, niemiecki, hiszpański) co pozwoli na wprowadzenie ich w wielu krajach oraz do systemów ECVET.

CELE:

 • Rozwój kwalifikacji menedżerskich oraz wiedzy inżynierów i urzędników w celu lepszego wykorzystania funduszy unijnych, jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i rozwój dialogu społecznego;
 • Promocja rozpoznawalności kwalifikacji poprzez utworzenie nowego narzędzia, które pozwala na prezentowanie, porównywanie, oraz certyfikowanie kwalifikacji menedżerskich inżynierów budowlanych;
 • Nowo powstałe podręczniki pozwolą na utworzenie nowych szkoleń zawodowych (formal and informal learning), które uzupełnią wiedzę techniczną inżynierów budowlanych o umiejętności potrzebne w prowadzeniu działalności na europejskim rynku budowlano-inwestycyjnym;
 • Wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania (w ramach tematów opisanych w podręcznikach) pomiędzy krajami Partnerstwa Strategicznego, oraz prezentacja doświadczenia na poziomie Unii Europejskiej;
 • Poprawa oferty kształceń zawodowych i szkoleń, podręczniki mogą zostać wykorzystane w kursach związanych z kształceniem ustawicznym, studiach podyplomowych na uczelniach wchodzących w skład Partnerstwa, oraz do samodzielnej nauki.

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROJEKT:

 • Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji inżynierów i menedżerów na rynku UE;
 • Konieczność wprowadzenia i używania wspólnych zasad rozpoznawania kwalifikacji, pozwoli to na większą mobilność na rynku UE. AEEBC utworzyło już tytuł Europejskiego Eksperta Budowlanego – European Building Expert (EurBE), który uzyskuje się na podstawie oceny przeprowadzanej między innymi w oparciu o wiedzę zawartą w Bibliotece Menedżera Budowlanego;
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy krajami partnerskimi, w celu dostosowania procesu edukacji do wymagań rynku UE.

PROJEKT POZYTYWNIE WPŁYNIE NA:

 • poprawę wielokulturowej wymiany najlepszych praktyk i wiedzy pomiędzy krajami partnerskimi, a w późniejszym terminie również innymi krajami UE;
 • zwiększenie rozpoznawalności regulacji prawnych w zakresie odpowiednich zagadnień menedżerskich prezentowanych w podręcznikach, na poziomie UE oraz w szczególności na poziomie krajów partnerstwa;
 • wzmocnienie rozpoznawalności i uznawania umiejętności menedżerskich w branży budowlanej UE.

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

-M26 – Mentoring i coaching w budownictwie

-M27 – Aspekty archeologiczne i ochrony dziedzictwa w budownictwie

-M28 – Przełomowe innowacje w zarządzaniu budową

-M29 – Nowoczesna gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie

-M30 – Przystępne budownictwo mieszkaniowe

-M31 – Zrównoważony rozwój społeczny w budownictwie

-M32 – dodatkowy manual – Zarządzanie kryzysowe. Epidemia Covid – 19 w budownictwie